• Doğalgaz Acil İhbar Hattı : 187
 • Tel : 444 0 187
 • Whatsapp : 0552 187 0 187
 • Bip : 0538 882 91 91

Aydınlatma MetniÇORUM DOĞAL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

BİNA GİRİŞLERİ ve BİNA İÇERİSİNDE KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

 

 

Değerli Müşterimiz;

 

Fiziksel Güvenlik Yönetimi faaliyetleri sırasında elde edilen kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında toplanması, işlenmesi, aktarılması ve bunlara ilişkin yasal haklarınız hususunda bilgilendirmeniz amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla ÇORUM DOĞAL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) sizlere işbu aydınlatma metnini sunmaktadır.

 

 

Şirket lokasyonlarında kullanılan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amaçlanmaktadır

 

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı


Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şirket’e ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Elde Edilme ve Saklama Yöntemleri:

 

Kişisel verileriniz tamamen otomatik olarak kameralar ile görüntü ve ses olarak elde edilmekte ve dijital olarak sunucu disk ortamında kanunlara göre belirlenmiş ve amacını aşmayacak süre kadar saklanmaktadır. KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 

 

 

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı


Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şirket’e ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.     

 

Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi


Kişisel veriler, lokasyonlarda yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı şekilde toplanılmaktadır. 

 

İlgili Kişi Hakları

İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.corumgaz.com.tr internet adresinde yer alan Kişisel Veri Sahipleri Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Formu kullanarak, corumdogalgaz@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine, bilgi@corumgaz.com.tr e-posta adresine veya dilekçe yoluyla Üçtutlar Mahallesi Osmancık Cad. Cadde No:2/Merkez Çorum adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

ÇORUM DOĞAL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, talebin niteliğine göre talebiniz ulaşmasından sonra en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

ÇORUM DOĞAL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ iletişim bilgileri:

 

Veri sorumlusu: ÇORUM DOĞAL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

Telefon numarası: 444 0 187

 

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi: corumdogalgaz@hs02.kep.tr

 

İnternet adresi: https://www.corumgaz.com.tr

 

İletişim adresi: Yeniyol Mah. Gazi 12 Sk. No:8 Merkez Çorum